Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy „Lilitflowers.pl”

Artykuł 1. Informacje wstępne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego „Lilitflowers.pl” jest Alena Zakharava NIP 5213837351 REGON 381616585 Adres: ul. Wiedeńska 94 DA, 02-962 Warszawa , tel. Kontaktowe +48531463626,
e-mail: lilitflowers.pl@gmail.com (dalej jako „Sklep”).
1.2. Przedmiotem działalności „Lilitflowers.pl” jest m.in. sprzedaż produktów (dalej łącznie jako „Produkty” lub „Rzeczy”) z doręczeniem.
1.3. Terenem działalności „Lilitflowers.pl” jest miasto Warszawa.
1.4. Ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

Artykuł 2. Składanie zamówienia

2.1. Sklep przyjmuje zamówienia na realizację Produktów poprzez:
• stronę internetową Lilitflowers.pl
• telefony +48531463626
• e-mail lilitflowers.pl@gmail.com
• oraz w sklepie pod adresem ul. Wiertnicza, nr 115, 02-952 Warszawa
2.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza dostępnego na stronie lilitflowers.pl.
2.3. Rejestracji i zamówień w Sklepie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.4. Klient precyzuje zamówienie, wskazując termin i sposób doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu oraz dodatków do niego. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (Produkty) (w tym telefon, e-mail), a następnie wskazuje sposób płatności.
2.5. Po sprecyzowaniu zamówienia Sklep przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Sklep oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje związaniem Sklepu złożoną ofertą. Na etapie precyzowania zamówienia Klient otrzymuje informację o terminie związania Sklepu złożoną ofertą. Jeżeli w tym terminie oferta Sklepu nie zostanie zaakceptowana, Sklep przestanie być związany tą ofertą.
2.6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Sklepem:
• w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę Lilitflowers.pl – z chwilą zaznaczenia odpowiednego przycisku, potwierdzającego złożenie zamówienia i jego opłatę. Brak zapłaty skutkuje anulowanie oferty Sklepu;
• w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
2.7. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sklep ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
2.8. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 2.6 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonów +48531463626, ‎+48531554651lub za pośrednictwem e-maila lilitflowers.pl@gmail.com. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Sklep takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
2.9. W przypadku poniesienia przez Sklep kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Sklep. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Sklep nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

Artykuł 3. Realizacja zamówienia

3.1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
3.2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się na stronie internetowej lilitflowers.pl.
3.3. Doręczenia kwiatów realizowane są przez firmy kurierskie. O kosztach dostawy kwiatów Klient informuje się Sklepem w moment przyjęcia zamówienia. Koszty dostawy mogą wzrastać, jeżeli dostawa jest kierowana do miejscowości trudno dostępnych lub znacznie oddalonych.
3.4. Doręczenie Produktów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
3.5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Sklep umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości.
3.6. Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
3.7. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby Sklepu. Sklep nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia lub brak możliwości jego wykonania.
3.8. W związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym stylem ich układania istnieje możliwość, iż doręczane bukiety mogą się minimalnie różnić od zaprezentowanych na zdjęciach. Sklep zastrzega sobie prawo do zastąpienia jednego kwiatu innym o podobnej kolorystyce i wartości. Produkty na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oferowanych w sprzedaży.
3.9. W przypadku gdy kwiaciarnia nie jest w stanie zrealizować zamówienia zwróci klientowi pełną wartość zamówienia.

Artykuł 4. Reklamacje

4.1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
4.2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Sklepu zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.
4.3. Po zgłoszeniu reklamacji Sklep wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
4.4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4.5. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Artykuł 5. Odstąpienie od umowy

5.1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (odbiorca Produktów) weszła w posiadanie Produktu.
5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
5.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5.4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
5.5. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta i spełniono obowiązek poinformowania konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mają krótki termin przydatności do użycia, stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
5.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi po terminie spełnienia świadczenia, w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Sklep terminowo i zgodnie z życzeniem Klienta, stosownie do art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Artykuł 6. Postanowienia końcowe

6.1. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
6.2. Sklep internetowy „Lilitflowers.pl” zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje przekazane przez Klienta wykorzystywane są jedynie w procesie realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom niepowołanym.
6.3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładania konta, a także składania zamówienia w serwisie internetowym www.pocztakwiatowa.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
6.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
6.5. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
6.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Sklepu, treści o charakterze bezprawnym. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.